Loop loopLoop loop kleine man*
loop de wereld rond
het geluk tegemoet
zon en schaduw reizen mee
en wij, wij kijken toe
applaudisserend bemoedigend bewonderend.

Moge de wereld je blijvend genadig zijn.

* Léon, FB Martine D’haese - 27 maart 2022
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.