D’ Atomse rommelmarkt*De warmste dag sinds ...
maar Atom was weer paraat
Vondelen Anderenbroek vollen bak
kijken keuren kopen
d’uitgestalde welvaartsrommel
gluren bij de buren
zoveel moois brol nostalgie
duizend dingen herkenbaar vertrouwd
d’ oude stoelen van grootmoe
d’ uitgelezen boeken
de Suskes Wiskes
de leeggedronken bierglazen
potten pannen tassen borden
spiegels speelgoed babykleren.

Kopen verkopen zo plezant
geen lawaaierige muziek
alleen het gebabbel geklets gelach
van kennissen dorpsgenoten buren bezoekers.
Dan
tellen de winst groot of klein
‘t onverkochte terug in ‘t oude krantenpapier
inpakken wegwezen
én terug keren

goede geesten keren altijd terug.
*14 Augustus 2022, 6:00 - 17:30
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.