Landbouwland*Wereldwijd een virus
droogte hitte brandende bossen
oorlog onrechtmatig
gas tekort graan tekort
grondstoffenroof ongehoord
en een bevolkingsgroei exploderend.
Maar diep in het beproefde land
de boer… hij ploegde voort.*Raamschildering 1 augustus De Koninck Nicole


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.