Vijftigste huwelijksverjaardag*Vijftig keer samen
beleefd doorleefd overleefd
het wisselen der seizoenen
van bitterkoud tot hemels warm
witte sneeuw bloeiende bloesems rijpe vruchten.
Duizenden malen gezoend gestreeld gejubeld
het leven liefgehad
stil ongedwongen vastberaden
doende alles voor elkander
vertrouwend deemoedig
de draad weder opgenomen
opnieuw en opnieuw.
Grootgebracht kinderen kleinkinderen
de voortzetters van het bestaan
blijvend voesj mé de koesj
tot wenkt het afscheid
herinneringen worden gekoesterd

over de grenzen van het bestaan.* Luc Vernaillen - Lena Coppens
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.