Frans’ zevenentachtigste verjaardagZevenentachtig
zomaar voorbij gevlogen
zoals duiven doen
bij zon of onder regenbogen.
Dromen van de tijd van toen
rustig stil tevree op je gemak
samen met vrouw Alice
veilig onder het Rustoorddak

als dat niet hemels is...


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.