Verrassend verschillend*Wordt verrassend spel
zoeken vinden de gelijkenis.
Gelukkig de variatie
het gebrek aan eenheidsworst
de verscheidenheid der dingen

de toelaatbaarheid van verschil.
*Familie Adriaens Boekvoorstelling, Aalst, 22 mei 2022


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.