Wolkbreuk*Gebroken de wolken
razend de wind
bomen struiken zwiepend buigend krakend
en een regen als een stortvloed gutsend pletsend
stromend over de straten
lijkend op sterretjes uiteenspattend op harde grond.
Voorbij alle hitte
koelte nu
donker de lucht
dondergeroffel bliksemschichten
huizen deuren ramen gesloten
mens en dier schuilend zoekend dicht bij elkaar
beschutting bescherming.
Na de storm onwezenlijk de stilte
wat witte wolken
een eenzame vogel
ademen opgelucht
meten schade aangericht onheil.
Machtig de natuur

kwetsbaar al wat leeft.*Denderhoutem, 19 mei 2022 - 12.30 uur(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.