NotenboomKleinzoon van vier
duwend de jonge notenboom
even oud als hij
boom afstammeling van grootva’s boom
geleden decennia lang.
Ik kijk hen aan
boom en zoon
uitdagend elkander
wie d’ onbuigzaamste de sterkste?
Kleinzoon gewonnen.
Nu de vraag van één miljoen

hoelang nog beiden kneedbaar wendbaar?
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.