Rudy’s verjaardagBloempjes blaadjes teder wit
hartje geel als goud
dit
opdat het woordje oud
nooit of te nooit worde synoniem
gelijkgesteld met
“alles beleefd gezien”.

Moge je leven blijven dolle pret.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.