Trek-Mariaplein*Hier ben ik lig ik
ruimte binnen een ruimte
vorm grootte onbepaald
wacht op jou.
Treedt binnen
voel je thuis rustig geborgen
kijk rond denk droom geniet
kerk beeld bank
tussen ‘t groen een bloem
een bord en nog een bord
roemend onze zelf beleefde geschiedenis.
Besef
buiten deze schutskring
hectisch ‘t razende verkeer
hollend jagend de mensen

de dolgedraaide wereld.


*Inhuldiging 31/05/2022
Voordracht gedicht Trek-Maria


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.