Wat betreft het hert en zijn jagersJosé Luis de Léon Diaz(*)Zoveel mes om een bloem af te snijden
zoveel kogel om een vlag te doorboren
zoveel vuur om een boek te verbranden
zoveel schoen om de dauw te verpletteren
zoveel lawaai om een stem te verstommen
zoveel jagers om een hert op te jagen
zoveel soldaat om een kind te fusilleren
zoveel lafaards tegen één heldhaftige.


(*) Schuilnaam Luis de Lion
San Juandel Obispo, Guatemala 19 augustus 1939 - 15 mei 1984
Ontvoerd door leden inlichtingendienst Guatemalteeks leger, sindsdien “verdwenen”.

Vertaling Guido De Schrijver Tijdschrift Gerechtigheid en Vrede, nr 185 – nov/dec 2021(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.