AngstEn gij zult leven in angst
angst voor het virus alom aanwezig
angst voor besmetting krijgen geven
angst voor de wind de storm de vloed
angst voor soldaten veroverend ongehoord
angst voor koude ellende armoede.
Als dit alles voorbij is
creëren we nieuwe angsten.
Maar in angst zul je leven
tot je hebt geleerd

de angst om niet langer angst.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.