De waarheidMijn brein
machine vol elektrische signalen
interpreterend verklarend
de ganse wereld alles d’erop d’eraan
snel doelgericht efficiënt.
De waarheid
de gehele waarheid

niks anders dan de waarheid?(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.