BouwstenenNu je bent
zo dood als een pier
weg voor altijd
wordend foto’s verhalen herinneringen
deel van een oneindig lied
zal ik jou steen na steen weder opbouwen
in pijn en verdriet
in dingen niet te noemen
in de heftigheid van mijn leven
recupererend het vroeger geluk
onze zelf gemaakte bouwstenen
tot ik vind troost berusting
in deemoedig niet begrijpen
in het bewustzijn van een wereld
ongekend ongrijpbaar

een andere wereld.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.