Nadia’s vierenveertigste verjaardag


Vierenveertig een droomgetal.
Dromen van 4
kinderlijk blij zorgeloos gelukkig
dromen van 2 keer 4
al wat wijzer sterker groter.
Nu vollen bak in het leven
alle geluk jou gegeven.
Dromen van nog eens 44
want ook 88

een droomgetal !(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.