KerkhofbedeHier *, op deze plek kil en stil
gekleurd door d’ alomtegenwoordige dood
waar jij bent
ontastbaar onzichtbaar onhoorbaar
onder stoere stenen toegedekt
voorgoed verdwenen begraven uitgestrooid
hier wil ik je zoeken
wederom bij je zijn
wij, die ooit eens waren
onafscheidbaar
verbonden in elke vezel van ziel en lichaam
leefden het leven onstuimig intens
deelden lief en leed
bij dag bij nacht.
Nu, ik enkel ben
een hoofd vol gedachten
gedachten gekleurd vervaagd vervormd
behoudend het wezenlijke van weleer
het diepe échte jij
een hart verlangend wanhopig radeloos
een lichaam missend jouw tederheid troostend
een ziel dromend eeuwigheid
de continuïteit van het bewustzijn
ontrafelend ‘t blijvende raadsel van leven en dood
stof en as,
geef me rust en vree
eens ooit

rust en vree samen met jou.* Kerkhof Denderhoutem
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.