Ter Heydenpad *


Wandelend langs pleinen straten
namen mythes uit een ver verleden
gekoesterd geborgen
uniek.
Keelman Kaatsplein Stampkot Langdries
Krakeelstraat Lippensbekweg Charlotteweg Diepeweg
Bontebeek Mottekasteel Galgenplein Zwarthaar
Krekeldries Eilandbeek Mussenzele
Koebrugje Koemeersen Anderenbroek Vondelen.
Loslaten kommer kwel
worden fluwelen stilte rust en vree.
Kom
vergezel me
doorheen geboortebos begraafplaats
landerijen weiden velden
omringd door licht en lucht
hoor
de leeuwerik de wind het ruisen der bladeren
zie
de honden paarden kippen koeien schapen
kwispelend dravend kakelend grazend blatend
ontdek
tussen wild groeiende klimop haag en heg
mesthopen zitbanken vijvers
oude fabrieken boerderijen kapelletjes
knotwilgen windturbines kerktorens
én d’ oeroude lindeboom
plechtstatig in zijn eenzaamheid
en treur
om wat eens was een groots station.

Zielsgeluk wenkt.
* Haaltert, 10 juni 2019 Inhuldiging wandelpad

(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.