Oprit
Sinds jaar en dag lig ik hier
rustig ongestoord perfect
toegangspoort welkomshaven
voor mijn dierbaren
allen die hen welwillend zijn.
Maar plots in mijn buik
ondergronds gewoel gewroet
graafmonsters op hoge poten
grijparmen niets ontziend
dreigend bulderend
en water veel water
zoekend zijn weg
meesleurend wat mij omhuld
steun stevigheid biedt.
Gescheurd ben ik geschonden
weerloos opengegooid
kapot vernietigd.
Wie zal mij beschermen
mijn schoonheid herstellen
rust en vrede brengen

jij?
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.