Poedelnaakt


De zomerzon brandt en schroeit mijn huid
hijgend puffend wou ik
dat ook ik kon mocht dierf
te lopen in mijn blootje
poedelnaakt net als jij.
Maar o wee
weg mijn reputatie
erger nog
bespot bespuwd opgepakt.
Troost mezelf dan maar
heb geen last te dragen
weet waarheen
hier zalig tussen bomen groen
gevend schaduw koelte
en niemand die weet
wat onder mijn kleren schuilt
en zeker niet

wat mijn hart en geest beroert.


Haaltert, 3 augustus 2017

20 jaar “Thuis voor een beeld”
Radio 2

(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.