Onze huwelijksdansReik mij je hand
mijn bruidegom.
Kom, mijn lieve bruid.
Wat ben je schitterend mooi
mijn vrouw.
Hoe teder straalt gans je wezen
mijn man.
Laat ons samen dansen gaan
onze eerste dans
onze huwelijksdans.
Hoor de trompetten schallen
hun vreugde en ontroering uit over
jou en mij
en onze eeuwigdurende liefde.

Il silensio!


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.