StudentenhaatZij hebben je geslagen
met woorden van spot
hun mond
zwart van haat
verschroeide je liefde
en het tederste dat je bezat
werd slijk genoemd
hun handen
krom van woede
scheurden je hart
je vrienden joegen
je weg in de regen.

Zij hebben je geslagen
tot er geen bloed
meer was.

Om mijnentwille.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.