Angstige studentenliefdeMijn handen omvouwen je ogen
stil en diep
warm geluk
je hart klopt in mijn lichaam
je adem streelt mijn ziel
ik voel me zinken
het bloed vloeit uit me weg
geen zenuw
geen spier
geen hartenklop meer
niets
ingehouden geluk
als een zeepbel die op barsten staat
een blad dat niet vallen wil
en het stil besef
dat ik leef
omdat jij leeft
dat je van mij houdt
dat ik van je hou.

De avond valt in purperen licht
en dan die angst
die wilde angst

angst om het einde!


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.