De laatste schooldag van de HumanioraWeet je, Lieve Heer
het is vandaag de laatste keer dat ik hier ben
morgen is het gedaan
het doet pijn na zovele jaren
die witte muren
banken
boeken
verdord zijn de bloemen voor je beeld
verdord.

Harde dagen zijn voorbij
dagen van lessen, werken, straf
van examens en proeven
dagen van ontmoediging
moeheid, verveling, wanhoop
maar ook van vreugde
om een kameraad
om een lach, een blik, een vriendenhand
om een goed examen.

Morgen is de school gedaan
en dan?

Heb ik het goed gedaan
leefde ik niet teveel voor punten
deed ik wat ik kon
neen
niet altijd.

Verdord zijn de bloemen voor je beeld
vanavond
in de dauw

zal ik je een roos plukken.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.