Nieuwjaarswens 1989Weer is een jaar vergaan
vluchtig als licht en lucht
wat baat het dat je zucht
door moet je gaan
gevangen en gekooid
rusteloos als nooit
zwetend zwoegend
ploeterend verder ploegend
seizoen na seizoen.
Wat kan ik doen?
Vrede en vreugde wensen
zeggen aan mensen
denk aan uw god
en zijn liefdegebod
pluk de bloemen uit het graan
laat de distels staan
pluk de dag
het mag
maar zorg voor de zorgen
van morgen
het koekenbrood en de krenten
de rode wijn

en de o, zo warme huid van je liefste!

(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.