Reizende wederhelftZwaar belgerinkel in de morgen
benen en armen loom
grijpend naar een houvast
een lieve stem aan de telefoon
verder eenzaam alleen.
Wild ontwaken in de morgen
de armen molenwiekend zwaaien
geen enkel protest
om het voortdurend draaien
verder eenzaam alleen.
Stil luisteren in de morgen
zonder schaamte uren lang
naar het getik van de klok
het gegalm van de bing-bang
verder eenzaam alleen.
Stappen horen in de morgen
de kamerdeur voorbij
lawaai op trap en gang
in de keuken het gerommel van eetgerei
verder eenzaam alleen.

Diagnose: wederhelft op zakenreis.
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.