Nieuwjaarswens 1988Alleen word je geboren
Alleen sterf je.
Daartussen liggen x jaren
met tranen van blijheid
met tranen van droefheid
of helemaal geen tranen.
Daartussen ligt 1988.
Moge het voor u
alleen mijlpalen van vreugde
warmte, tederheid herbergen,
zodat het even belangrijk worde
als het begin
als het einde.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.