Nieuwjaarswens 1987Laat
je ogen vrede stralen
je handen vreugde strelen
je hart vurig zingen
je lichaam vrolijk swingen
je verstand verstandig zijn.

Zo wordt 1987, fijn
machtig
prachtig.
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.