Schooljaar 1986-1987Scholen:
Instituten
gevestigde machten
mastodont
sacrale grond
opgetrokken in cement en beton
gestoeld op reglementen en voorschriften
gewrongen in keurslijven en structuren
gevormd door ministriële en leidende handen
maar...
stevig voor alle tijden.


Leerkrachten:
Multidisciplinair team
klas- en andere titularissen
observeren, oriënteren, differentiëren
valoriseren, coördineren, actualiseren
aanbeden, verafgood
verwenst, bejubeld
moedertype, vadertype
vriend ,vijand
maar...
opvoedend in alle tijden.


Leerlingen:
Van peuter tot student
opgegroeid in hels lawaai
overvloed, consumptiemode en Tjsernobyl
zoekend naar stilte, groen, zon
en blijvend volgehouden liefde
toekomstplannen en werkloosheid
Flanders Technologie en romantiek
maar...
kwetsbaar in alle tijden.


Ouders:
Zelf jagers op geluk
zorgend, troostend, helpend
veeleisend, autoritair, anti-autoritair
ouderwets, supermodern
wankelend in de storm van deze tijd
eens kind
nu boven, naast met of tegen het kind
maar...
liefdevol in alle tijden.


Samen

één warm kloppend hart
één mensenleven lang.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.