KijkenJaren lang was er geen tijd
werk was er
drukte, kommer en zorgen zonder respijt
maar een uur voor mij en jou
ach, ik wou...
Toch, dag papa
ik doe je de groeten
van mij
je eerstgeborene
hier in levende lijve.
Kijk,
het kijken waard
fleurige jeansbroek
wollige baard
en schoenmaat 36 allang voorbij.

Geen zorgen, nee
ik ben er nog
nog altijd.

A propos, wat was er deze avond weer op T.V.?(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.