Elfride' s Plechtige CommunieElfje,
klein mezelfje
wonderkind
teerbemind
wilder dan het wildste wild
donziger dan het donzigste dons
droom mijn droom
zing mijn zang
waterregenboog
bloesemsneeuw
op jouw wonderlijke
speelse wijze wijze
bemin de blauwe braambessen
van het bos
genees van de schrammen die zij
én de mensen
je zullen toebrengen.
En zeg me dan
meisje van de mei
is het leven
geen leeuwenwelpje
ongrijpbaar zacht
onbegrijpbaar hard?

Eeuwig heb ik je lief.
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.