Spiegeldroom in een Londens hotelIn honderden spiegels
jouw spiegelbeeld
spottende mond
schelmenogen.
Ik, een scherende zwaluw
stormend botsend
tegen koude wanden
op zoek naar jouw magnetisch
zachte warmte.
Plots
veroverd
het vliegen voorbij
de vleugels om je heen
het kuikentje beschermd.

Al zijn vleugels om te vliegen
nooit nog
laat ik je los.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.