Een vragende wensAls je dit boek openslaat
en blad na blad aan je voorbij glijden laat
wordt dan even stil
denk aan gisteren en vandaag
aan eeuwigheid en tijd.
Misschien zul je
even verwonderd opkijken
je verslikken in de woordenvloed
glimlachen om het lieve
droef worden om het droeve
je hoofd schudden
om zovele gekke situaties
of eenvoudig meegenieten met dit leven.
Maar vooral
doe dit boek opnieuw dicht
zacht
en bewaar de woorden in je hart
want zij schuwen het daglicht.

Het is de kwetsbaarheid
van een ridder in de nacht.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.