Robrecht' s Plechtige CommunieIk wou, ik kon
liedjes maken
vol met zon
om aan je oor te hangen
op je zoektocht naar de hemel
en zijn sterren
op je weg naar ginder verre.
Iedere morgen bij 't ontwaken
zou je dan speelse kinderkoren
horen
en lieflijke gezangen.
Want altijd weer
zul jij, Robrecht,
die jongen zijn
die het land intrekt
en het land verkent.
Jij blijft een hij
naar wie een ik
verwonderd kijkt

en liefheb, altijd.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.