Robrecht' s Eerste CommunieVaarwel mijn kleuterjaren
blije weelden
van droom en sprookjes.
Het spelende kind wordt
een knaap, verder zoekend
het verborgen spoor
in een raadselachtig bestaan.
Zeven jaar lang werden
de stenen op mijn weg
liefdevol weggeruimd.
Lieve Jezus,
lieve mensen allemaal,
wijs me nu, zeven jaren lang
de stenen waarover heen

ik springen moet.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.