Elfride' s geboorteElfride,
dochter onzer liefde
plotseling was je daar
een ster in een wondere nacht
om open te bloeien
als een bloem
in het morgengras
tot ook éénmaal
gij alleen
de grote wegen gaat
vol edele eenvoud
in een warm hart.

Eeuwig hebben wij je lief.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.