Aan mijn jongste broerAan mijn jongste broer
delend dezelfde chromosomen
maar andere dromen
met vragen onoplosbaar
en een mysterie ondraaglijk zwaar.
Immer blij gezind
weerloos
machteloos
maar grandioos
leer jij ons allemaal
zwemmend in aardse pracht en praal
te leven
als hemels kind
blij met de vogels in de wind
zonder vraag
zonder antwoord
gelukkig om het dagelijkse brood
gelukkig met wat het leven biedt
aan vreugde en verdriet.

Moge het leven jou altijd genadig zijn.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.