Aan mijn oudste broerAan mijn oudste broer
delend dezelfde chromosomen
maar andere dromen
soms dichtbij
dan weer veraf
verbonden tot in het graf.
Och ja, ik weet het wel
het leven speelt zijn spel
of wij willen of niet
de wind waait zijn lied
van vreugde en verdriet.
Maar laat het jeugdige lentevuur
-o , zo verstikkend heet in de zomer -
toch nog even verwarmend gloeien

als het ook voor ons winter wordt.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.