Aan mijn oudersAan mijn ouders
sinds jaar en dag
liefdevol en met een lach
bezorgd zorgend
plichtsgetrouw vervullend
zonder klagen
zonder vragen
de levenswetten
die generaties lang werden voorgeschreven.
In weemoedige herinneringen
herleven nu de voorbije dingen
de eigen kindertijd
de kommerloosheid
van de Ninoofse en de Gijzegemse school
de oorlog en de mensen op dool
die verre onbekende streek
genoemd Vossenbunder en Lombeek
-Brabant, het werd het tweede vaderland -
de fierheid om het vruchtbare gras
de vlijtige leerlingen in de klas
het zingen bij het melken der koeien
en de drie kinderen die heerlijk groeien.
De verwoestende tijd
vervult zijn taak
raak
en ongestoord
gaat het leven voort
al is veel vergeefs en nutteloos
één enkel ding is het niet
het is uw moedig liefdeslied
dat eeuwig blijft nazinderen
in uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.

Dat kan niets of niemand verhinderen


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.