Stralen de dagenStralen de dagen of zwijgen de nachten
drijf ik op dromen of strijd ik op straat
steeds als mijn droomwijn en ’t brood van mijn krachten
is er één weten dat mee met mij gaat
dat gij bestaat.

Enkel dit weten en goed is ’t verleden
jong elke dag waar mijn hartenklop doorslaat
want er is niets in mijn leven, gebeden
geestdrift noch scheppingen, of het ontstaat
aan uw gelaat.

Laat dan van mijn dagen, de zware of helle
reeds dan het einde geschreven staan, laat
enkel dit weten, dat wil ik steeds tellen,
zingend nog als mijn adem mij verlaat
dat gij bestaat.

Auteur mij onbekend


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.